بیومیل پلاس

شیر مادر بهترین غذا برای شیرخوار است

بیومیل پلاس
 

شیر خشک بیومیل پلاس (2،1) : شیر خشکی می باشد که در روند تولید آن تمامی توصیه های لازم از طرف کتابهای مرجع و معتبر و نیز مجمع متخصصین جهانی در رشته تغذیه کودکان رعایت شده است.

نتیجه این دقت نظر تولید محصولی کاملا ممتاز از نظر کیفیت می باشد.

 

بیومیل پلاس ١                       
   شير مادر بهترين تغذيه براي شير خوارن است.
   غذاي كودك بیومیل پلاس ١   براي نوزاداني است كه سر موعد به دنيا آمده اند. در ساخت اين محصول، نهايت دقت جهت برقراري تمام نيازهاي شيرخواران در مواردي كه شير دهي مقدور نيست يا ميزان ناكافي دارد به عمل آمده است.
  شير خشك بیومیل پلاس ١ ، شير خشكي با فرمولاسيون پيشرفته است كه با آخرين يافته هاي متخصصين تغذيه كودكان و همچنين جديدترين استانداردهاي معتبر غذايي منطبق مي باشد.
  استاندارهايي نظير :
• Codex Alimentarius Revision 2007
• European Directive 2006/141/EC
• ESPGHAN (1): Medical Position Paper, 2005
• European Commission: Scientific Committee report, 2003
• DRI (2) 2001/2005
• ANC/AFSSA (3), 2001
• LSRO (4), 1998
(1) European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
(2) Dietary Reference Intake, American nutritional recommendations
(3) Recommended Nutritional Intake, Agence française de sécurité sanitaire des aliments [AFSSA: the French Agency for Food Safety]
(4) Life Sciences Research Office (U.S.A.)

  انرژي
  يافته هاي جديد بيانگر اين نكته است كه غلظت و ميزان توليد روزانه شير مادر، كمتر از حدي است كه در ابتدا تصور مي شد.
   مطلعات ديگر ثابت مي كند صرف نظر از وزن هنگام تولد و يكسالگي شير خوار، در صورت وزن گيري  سريع طي 4 ماه اول زندگي، احتمال خطر چاقي از هفت ساگي به بعد بيشتر مي شود.
  باتوجه به موارد فوق و همسو با استانداردهاي مذكور، سطح انرژي در 1بیومیل پلاسدر حد 68 كيلو كالري در هر يكصد ميلي ليتر تعديل شده است. (68Kcal/100ml)
 
  پروتئين

  طبق اعلام متخصيصين اتحاديه اروپا، چنانچه پروتئين در رژيم غذايي نوزادان و كودكان بيش از حد مجاز باشد، مي تواند منجر به اختلال در متابوليسم كليوي و نيز خطر اضافه وزن در بلند مدت شود.

  برهمين اساس است كه غلظت پروتئين در بیومیل پلاس ١   به  2/2gr درصد كيلو كالري محدود شده است. (2/2gr/100Kcal)
  
  منبع تامين پروتئين whey  هم نقش بسيار مهمي دارد : نسبت 60 به 40 پروتئين whey  به كازئين، باعث حفظ ساختار پروتئين مي شود كه اين امر، در  بیومیل پلاس ١   با افزودن پروتئين برگرفته از مايع تازه whey با ارزش بيولوژيكي بالا محقق شده است.
 
  تركيب اسيدهاي آمينه
 
  براساس منابع، مقدار و كيفيت اسيد آمينه ضروري و نيمه ضروري موجود در شيرخشك، بايد دقيقاً منطبق بر مقادير آن در شير مادر باشد. چرا كه اين امر از نظر رشد مناسب و مطلوب شير خوار اهميتي ويژه دارد.
  با عنايت به اين موارد حياتي، آمينو اسيدهاي ضروري و نيمه ضروري بیومیل پلاس ١   از نظر كمي و كيفي در سطح ميزان تركيبات فوق در شيرمادر تنظيم شده اند.

كربوهيدرات
  كربوهيدرات ها تامين كننده 45 % از كل انرژي دريافتي از بيوميل پلاس1 مي باشند كه اين ميزان دقيقاً همان ميزان توصيه شده است.
  كربوهيدرات اصلي در ، لاكتوز مي باشد كه همان تركيب شير مادر است.
   اما اهميت لاكتوز فقط در نزديكي فرمولاسيون با شير مادر نيست، چرا كه علاوه بر اين مزيت حياتي، لاكتوز باعث افزايش جذب كلسيم، فسفر، منيزيم و ديگر مواد معدني مي گردد.علاوه بر اين، لاكتوزي كه در روده كوچك جذب نشده است، اسيديتيه را در روده بزرگ افزايش مي دهدكه ما حصل اين امر، افزايش رشد لاكتوباسيل ها و ساير بيفيد و باكتري ها است و اين خود باعث كاهش احتمال رشد باكتري هايي كه استعداد عفونت زايي در روده را دارند خواهد شد. بیومیل پلاس ١حاوي  (11/3gr/100Kcal) كربوهيدرات مي باشد كه با آخرين استاندارد ها كاملاً هماهنگ است.
  چربي ها 
  چربي ها در بیومیل پلاس ١ ا، 46 % كل ميزان انرژي را تامين مي كنند.دقيقاً مطابق آنچه كه در جديدترين تحقيقات از سوي منابع معتبر اعلام شده است. اين ميزان از نظر وزني برابر با (5/14gr/100Kcal) مي باشد.
  چربي هاي موجود در بیومیل پلاس ١حاصل تركيب متنوعي از روغنهاي گياهي مي باشند كه با نظم خاصي هم تراز با تركيب شير مادر در كنار هم قرار گرفته اند.
   اسيدهاي چرب ضروري امگا 3 (آلفا-لينولينك اسيد) و امگا6 (لينولئيك اسيد) كه پيش سازهاي اسيدهاي چرب غير اشباع بازنجيره بلند موسوم به DHA و AA (اراشيدونيك اسيد) هستند، در بیومیل پلاس ١به مقدارتوصيه شده توسط اكثر منابع بين المللي جديد و معتبر موجود مي باشند.
   مواد غذايي نيمه ضروري

كولين (CHOLIN)
  اين ماده كه در سيستم اعصاب مركزي وجود دارد، پيش ساز استيل كولين مي باشد. منبع نزديك به نيمي از كولين موجود در بدن از غذاي دريافت شده مي باشد. اين ياد آوري  كاملاً مشخص مي كند كه چرا توصيه
 مي گردد، شير خشك شير خوار بايد واجد مقادير كولين مشابه شير مادر باشد.
  ميزان روزانه نياز به كولين، برابر با (14-28mg) به ازاي هر يك كيلوگرم وزن شيرخوار است و بر اساس آخرين توصيه هاي منابع معتبر، اين ميزان در هر 100 كيلو كالري بايد در حدود (7-50mg)  باشد كه دربیومیل پلاس ١برابر با (24mg/100Kcal) است.
 
   ال كارنيتين
  اين ماده با تسهيل انتقال اسيدهاي چرب با زنجيره بلند به داخل ميتوكندري نقش مهمي را در متابوليسم چربي ايفا ميكند.
  توصييه هاي اخير بر ميزان(1/2-2/0mg/Kcal) تاكيد دارند و بیومیل پلاس ١ حاوي(1/4mg/100Kcal)  
 ال كارنيتين مي باشد.    
  تورين
  هنوز به طور واضح، مشخص نيست كه آيا نوزاد كامل و يا نوزاد زودرس، توانايي ساخت مقدار كافي تورين را دارا مي باشند يا خير.
  تورين در تركيب و آميختگي اسيد هاي صفراوي نقشي ضروري دارد. همچنين احتمال دخالت آن در انتقال پالسهاي عصبي وجود دارد، حال به عنوان يك ناقل عصبي و يا تعديل كننده انتقال عصبي.كمبود تغذيه اي تورين مي تواند منجر به كاهش رشد، بي نظمي كاركرد سيستم شنوايي، و حتي اختلال در آميختگي مناسب اسيد صفراوي و ضعف در تنظيم  اسمزي سيستم عصبي گردد. بر اساس منابع معتبر، بهتر است ميزان تورين در حد (12mg/100Kcal)  محدود گردد كه اين مقدار در بیومیل پلاس ١ برابر با (9/1mg/100Kcal)  است.

 

مواد غذايي نيمه ضروري

كولين (CHOLIN)
  اين ماده كه در سيستم اعصاب مركزي وجود دارد، پيش ساز استيل كولين مي باشد. منبع نزديك به نيمي از كولين موجود در بدن از غذاي دريافت شده مي باشد. اين ياد آوري  كاملاً مشخص مي كند كه چرا توصيه
 مي گردد، شير خشك شير خوار بايد واجد مقادير كولين مشابه شير مادر باشد.
  ميزان روزانه نياز به كولين، برابر با (14-28mg) به ازاي هر يك كيلوگرم وزن شيرخوار است و بر اساس آخرين توصيه هاي منابع معتبر، اين ميزان در هر 100 كيلو كالري بايد در حدود (7-50mg)  باشد كه در بیومیل پلاس ١برابر با (24mg/100Kcal) است.
 
   ال كارنيتين
  اين ماده با تسهيل انتقال اسيدهاي چرب با زنجيره بلند به داخل ميتوكندري نقش مهمي را در متابوليسم چربي ايفا ميكند.
  توصييه هاي اخير بر ميزان(1/2-2/0mg/Kcal) تاكيد دارند و بیومیل پلاس ١ حاوي(1/4mg/100Kcal)  
 ال كارنيتين مي باشد.
   
  تورين
  هنوز به طور واضح، مشخص نيست كه آيا نوزاد كامل و يا نوزاد زودرس، توانايي ساخت مقدار كافي تورين را دارا مي باشند يا خير.
  تورين در تركيب و آميختگي اسيد هاي صفراوي نقشي ضروري دارد. همچنين احتمال دخالت آن در انتقال پالسهاي عصبي وجود دارد، حال به عنوان يك ناقل عصبي و يا تعديل كننده انتقال عصبي.كمبود تغذيه اي تورين مي تواند منجر به كاهش رشد، بي نظمي كاركرد سيستم شنوايي، و حتي اختلال در آميختگي مناسب اسيد صفراوي و ضعف در تنظيم  اسمزي سيستم عصبي گردد. بر اساس منابع معتبر، بهتر است ميزان تورين در حد (12mg/100Kcal)  محدود گردد كه اين مقدار در بیومیل پلاس ١ برابر با (9/1mg/100Kcal)  است.
  لازم به ياداوري است ، نه تنها غلظت مناسب هر كدام از اين دو اسيد چرب بلكه نسبت ميان اين دو نيز اهميتي اساسي دارد. بر پايه منابع علمي، نسبت امگا 6 به امگا3 بايد بين 5-15 و طبق نظر دانشمندان فرانسوي حداقل زير 15 باشد.
  خوشبختانه رعايت اين نسبت در بیومیل پلاس ١امكان متابوليسمي مطلوب با كيفيت  بسيار بالا را براي اين مواد فراهم مي آورد.
  با اين وصف، امگا 6 و امگا  3  كه پيش سازهاي طبيعي DHA و AA  مي باشند ، اطمينان بخش رشد مطلوب شير خوارخواهند بود.
  در بیومیل پلاس ١ نسبت ω6/ω3 برابر با 6/7  ميباشد كه در بالاترين سطح استانداردهاي منابع معتبر قرار گرفته است.
اينوزيتول
  اينوزيتول به صورت غير مستقيم در متابوليسم داخل سلولي كلسيم، تعديل پاسخ سلولي در ديواره ها و نيز انتقال تحريك هاي عصبي شركت مي كند.
  گرچه كلية شير خوار قادر به ساخت اينوزيتول مي باشد، اما سطح خوني آن وابسته به دريافت غذايي است و به همين دليل با غلظت زيادي در شير مادر دريافت مي گردد.
  بر اساس منابع معتبر، ميزان اينوزيتول در فرآورده هاي شير خشك بايد در حد(4-40mg/100Kcal) باشد و بیومیل پلاس ١ حاوي(5/5mg/100Kcal) اينوزيتول است به طوريكه به شكل كامل، مراعات كننده ميزان استانداردها مي باشد.
 
  مواد معدني
 
 كلسيم و فسفر
  ميزان جذب كلسيم به واسطه عوامل متفاوتي افزايش مي يابد كه عبارتند از :
  درصد كلسيم به فسفر، وجود لاكتوز، كيفيت چربي ها، ميزان ويتامين D  و وجود پر بيوتيك ها.
   فسفر به سادگي جذب مي گردد و اين جذب با VIT D  افزايش مي يابد اما ممكن است با افزايش سطح كلسيم شاهد كاهش جذب فسفر باشيم.
   بیومیل پلاس ١حاوي(49mg/100Kcal) فسفر و 97mg/100Kcal  آهن مي باشد كه اين ميزان دقيقاً با توصيه استانداردها، مطابقت دارد و نسبت كلسيم به فسفر را در حد 2/0 حفظ مي نمايد و اين همان نسبتي است كه در شير مادر، دريافت مي شود .
 
آهن
  كم خوني ناشي از فقر آهن، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، از شيوع بالايي برخوردار است.
  از طرفي دريافت بيش از حد مجاز آهن نيز مي تواند اثرات سوئي داشته باشد. لذا ميزان آهن در شيرخشك بايد دقيقاً مطابق استاندارهاي معتبر باشد.اين ميزان طبق جديدترين توصيه هاي اين استانداردها بايد در حد (0/3-1/3mg/100Kcal) باشد كه دربیومیل پلاس ١برابر با (1/24mg/100Kcal) مي باشد.
 
  روي
  اگرچه ميزان روي مورد نياز شيرخواران بسيار ناچيز است (0/4-1/5mg/100Kcal) اما بايد توجه داشت اين ماده معدني نقشي حياتي در بدن دارد. روي در فعاليت بيش از 70 آنزيم نقش دارد.( و بر اساس DRIs بيش از 100 آنزيم)
  خوشبختانه غلظت اين ماده معدني در بیومیل پلاس ١در حد كفايت و برابر با (0/8mg/100Kcal) مي باشد.

اينوزيتول
  اينوزيتول به صورت غير مستقيم در متابوليسم داخل سلولي كلسيم، تعديل پاسخ سلولي در ديواره ها و نيز انتقال تحريك هاي عصبي شركت مي كند.
  گرچه كلية شير خوار قادر به ساخت اينوزيتول مي باشد، اما سطح خوني آن وابسته به دريافت غذايي است و به همين دليل با غلظت زيادي در شير مادر دريافت مي گردد.
  بر اساس منابع معتبر، ميزان اينوزيتول در فرآورده هاي شير خشك بايد در حد(4-40mg/100Kcal) باشد وبیومیل پلاس ١ حاوي(5/5mg/100Kcal) اينوزيتول است به طوريكه به شكل كامل، مراعات كننده ميزان استانداردها مي باشد.
 
  مواد معدني
 
 كلسيم و فسفر
  ميزان جذب كلسيم به واسطه عوامل متفاوتي افزايش مي يابد كه عبارتند از :
  درصد كلسيم به فسفر، وجود لاكتوز، كيفيت چربي ها، ميزان ويتامين D  و وجود پر بيوتيك ها.
   فسفر به سادگي جذب مي گردد و اين جذب با VIT D  افزايش مي يابد اما ممكن است با افزايش سطح كلسيم شاهد كاهش جذب فسفر باشيم.
 بیومیل پلاس ١برابر حاوي(49mg/100Kcal) فسفر و 97mg/100Kcal  آهن مي باشد كه اين ميزان دقيقاً با توصيه استانداردها، مطابقت دارد و نسبت كلسيم به فسفر را در حد 2/0 حفظ مي نمايد و اين همان نسبتي است كه در شير مادر، دريافت مي شود .
 
آهن
  كم خوني ناشي از فقر آهن، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، از شيوع بالايي برخوردار است.
  از طرفي دريافت بيش از حد مجاز آهن نيز مي تواند اثرات سوئي داشته باشد. لذا ميزان آهن در شيرخشك بايد دقيقاً مطابق استاندارهاي معتبر باشد.اين ميزان طبق جديدترين توصيه هاي اين استانداردها بايد در حد (0/3-1/3mg/100Kcal) باشد كه در بیومیل پلاس ١ برابر با (1/24mg/100Kcal) مي باشد.
 
  روي
  اگرچه ميزان روي مورد نياز شيرخواران بسيار ناچيز است (0/4-1/5mg/100Kcal) اما بايد توجه داشت اين ماده معدني نقشي حياتي در بدن دارد. روي در فعاليت بيش از 70 آنزيم نقش دارد.( و بر اساس DRIs بيش از 100 آنزيم)
  خوشبختانه غلظت اين ماده معدني در بیومیل پلاس ١، در حد كفايت و برابر با (0/8mg/100Kcal) مي باشد
  ويتامين ها
  در اين بخش ،كافي است يادآوري كنيم   بیومیل پلاس ١،  با 13 نوع ويتامين غني شده است كه اين غني سازي بر پايه آخرين توصيه هاي ارائه شده در منابع معتبر جهاني است.

+